Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 21 ir bakalaura grāds pedagoģijā

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidējo izglītību apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS programma tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no pamatskolas un vidusskolas klasēs. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 29 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - R. Brīvmane

Dabaszinību metodiskā komisija vadītāja- Dz. Kancēviča

Valodu metodiskā komisija - vadītāja - I. Ivanova 

Mākslas metodiskā komisija - vadītāja -I.Strode

Klašu audzinātāju metodiskā komisija- vadītāja I.Eihentāle

Cilvēks un sabiedrība metodiskās komisija - vadītāja B.Brente 

Klašu audzinātāji

7.s-9.s -  Gundars Preiss

6.s2-9.s2 -  Ruta Brīvmane

10.v1  - Gundars Preiss

10.v2 (1. daļa) - Regina Detlava

10.v2 (2. daļa) - Maiga Marcinkeviča

10.h2  - Daina Livdāne

11.v1  - Irina Ivanova

11.v2  -Egita Ozoliņa-Kazāka

11v3 -  Valentīna Vanaga

11h2 - Antra Akermane

12.v1  - Viktorija Kagaine

12.v2 -  Ingrīda Drēska

12.v3 - Daiga Baha

12.h2 - Daina Livdāne