Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Vecākiem

 

Par vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtību Neklātienes vidusskolas konsultāciju punktos

Iznācis jauns e-izdevums skolēnu vecākiem

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" izdevis jaunu elektronisko pielikumu skolēnu vecākiem! Aicinām iepazīties: http://www.izglitiba-kultura.lv/

 Mīļie izglītojamo vecāki!

Lai Jūs varētu sekot līdzi jauniešu gaitām eksāmenu laikā, sniedzam Jums informāciju par valsts pārbaudes darbu datumiem, saturu un norises kārtību.

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

 


Skolā ir stājies spēkā jauns iekšējais normatīvai akts par nepilngadīgo izglītojamo kavējumiem un to uzskaiti.

Vecāki, iepazīstieties ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" un kārtību par kavējumu uzskaiti, kas ir izstrādāta katrā konsultāciju punktā, un uzturiet kontroli par savu bērnu kavējumiem.

MK noteikumi Nr. 89

Kārtība, kādā Jelgavas novada Neklātienes vidusskola katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā, informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē skolu.

 


INFORMĀCIJAI

Ja Jūsu bērns ir mūsu skolas izglītojamais, piedāvājam iespēju Jums sekot līdzi bērna gaitām skolā. Ikvienam vecākam, neatkarīgi no tā, vai bērns ir sasniedzis pilngadību, ir iespēja uzzināt bērna sekmes mācību priekšmetos, uzdotos uzdevumus un mācību tēmas, kas ievietotas elektroniskajā klases žurnālā E-klase. Kontaktējoties ar mūsu skolas pedagogiem un klašu audzinātājiem uzzināsiet skolēna veiksmes, neveiksmes, skolēna attīstības perspektīvas.

 Lai izmantotu šo iespēju, Jums ir nepieciešama elektroniskā pasta adrese jeb e-pasts. Dariet mums zināmu savu e-pasta adresi, nosūtot iesniegumu tālmācības koordinatorei Ivetai Adatai uz e-pasta adresi – iveta.adata@jelgavasnovads.lv  par pieejas paroles saņemšanu E-klases sistēmai. Turklāt, šo iespēju skola Jums piedāvā BEZ MAKSAS!!!

 

Iesnieguma paraugs

 Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas

direktorei I.Sērmūkslei

 XXXXX XXXXXXX (Jūsu vārds, uzvārds)

 

IESNIEGUMS

 Mans dēls/meita XXXXX XXXXXXX (vārds, uzvārds) ir Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 10.h (norādīt klasi)  skolnieks (-iece). Lūdzu, piešķirt pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam, atsūtot to uz e-pasta adresi: xxxxx@xxxxx.lv (Jūsu e-pasts).

 

XX.XX.2017.                                                                                         (Paraksts)

(datums)

 

Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu iesniegumu, nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi pieejas paroli E-klases elektroniskajam žurnālam.

 

Paldies, ka izvēlaties Jelgavas novada Neklātienes vidusskolu par sava bērna izglītības ieguves vietu!