Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-01-11 17:23

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Jaunais mācību semestrs ir iesācies un kā ierasts, skola arī šobrīd nodrošina dažādus atbalsta pasākumus izglītojamajiem. Viens no visplašāk pieejamajiem ir Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 Projekts paredzēts izglītojamiem kā atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, nodrošinot individuālā atbalsta konsultācijas. Skola iespēju robežās nodrošina gan mācību priekšmetu konsultācijas, gan cita veida konsultatīvo atbalstu-piemēram, psihologu. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam  semestra sākumā tiek izveidots individuālā atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi/psihologs sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības, balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām. 2020./2021. mācību gada I semestrī kopumā individuālais atbalsta plāns konusltāciju saņemšanai tika izveidots 33 izglītojamajiem. Šobrīd aizvien notiek pieteikšanās projektam. To var izdarīt, sūtot e-klasē skolotājai Ingai Eihentālei pieteikumu, norādot mācību priekšmetu, kurā nepieciešams atbalsts.

Informāciju sagatavoja skolas projekta koorinators- Inga Eihentāle

« Atpakaļ